Κεντρική χρηματοδότηση

Κεντρική Χρηματοδότηση

Η κεντρική χρηματοδότηση αναφέρεται στη χρηματοδότηση που προέρχεται από το κράτος ή άλλους κεντρικοϋπεύθυνους φορείς. Αυτή η μορφή χρηματοδότησης είναι συχνά χρήσιμη σε περιπτώσεις όπου οι τοπικές αρχές ή άλλοι φορείς δεν έχουν τη δυνατότητα να καλύψουν τα έξοδα μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας ή προγράμματος.

Παραδείγματα κεντρικής χρηματοδότησης περιλαμβάνουν κυβερνητικές επιχορηγήσεις για την εκπαίδευση, την υγεία, την έρευνα και άλλους τομείς που έχουν σημαντική κοινωνική αξία.

Σε πολλές περιπτώσεις, η κεντρική χρηματοδότηση μπορεί να αποτελεί τον κύριο πόρο για τη λειτουργία ή την υποστήριξη δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν το κοινό συμφέρον.

Πηγή: Wikipedia