Τιμή ανά στατιστική μονάδα

Τι είναι η τιμή ανά στατιστική μονάδα;

Η τιμή ανά στατιστική μονάδα αναφέρεται στο κόστος που συσχετίζεται με την απόκτηση μιας συγκεκριμένης ποσότητας δεδομένων. Συνήθως χρησιμοποιείται σε επιχειρήσεις και ερευνητικά ιδρύματα για τον υπολογισμό του κόστους που συνδέεται με την ανάλυση δεδομένων.

Για παράδειγμα, αν μια εταιρεία αγοράζει μια βάση δεδομένων με τιμή $1000 και αυτή περιέχει 1000 εγγραφές, η τιμή ανά στατιστική μονάδα θα είναι $1 ανά εγγραφή.

Παραδείγματα τιμής ανά στατιστική μονάδα:

  • Παράδειγμα 1: Αγορά βάσης δεδομένων με 5000 εγγραφές με τιμή $2000. Τιμή ανά στατιστική μονάδα: $0.4.
  • Παράδειγμα 2: Αγορά λογισμικού ανάλυσης δεδομένων με κόστος $500 και δυνατότητα επεξεργασίας 1000 εγγραφών. Τιμή ανά στατιστική μονάδα: $0.5.

Η τιμή ανά στατιστική μονάδα είναι ένα σημαντικό μέτρο για την εκτίμηση του κόστους που συσχετίζεται με την ανάλυση και τη διαχείριση δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε το άρθρο στη Wikipedia.