Απόδοση της επένδυσης στο μάρκετινγκ

Marketing Return on Investment

Το Marketing Return on Investment (ROI) είναι ένα μέτρο που χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των μάρκετινγκ ενεργειών μιας εταιρείας. Το ROI υπολογίζεται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τις μάρκετινγκ δαπάνες που έχουν γίνει. Ένα υψηλό ROI υποδηλώνει ότι οι μάρκετινγκ ενέργειες έχουν συμβάλει αποτελεσματικά στην αύξηση των κερδών της εταιρείας.

Για παράδειγμα, αν μια εταιρεία έχει δαπανήσει 100.000 ευρώ σε μάρκετινγκ και έχει κερδίσει 200.000 ευρώ από αυτές τις δαπάνες, το ROI θα είναι 100%. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε ευρώ που δαπανήθηκε σε μάρκετινγκ, η εταιρεία κατάφερε να κερδίσει ένα ευρώ σε καθαρά κέρδη.

Είναι σημαντικό για μια εταιρεία να μελετήσει το Marketing ROI της προκειμένου να κατανοήσει την αποδοτικότητα των μάρκετινγκ ενεργειών της και να λάβει αποφάσεις για το μέλλον της στρατηγικής της.

Πηγή: Wikipedia