Μέτρηση με επίκεντρο τη διαφήμιση

Μέτρηση που επικεντρώνεται στις διαφημίσεις

Η μέτρηση που επικεντρώνεται στις διαφημίσεις είναι ένας τρόπος μέτρησης της αποτελεσματικότητας μιας διαφήμισης ή ενός διαφημιστικού καμπανιών μέσω διαφορετικών μετρικών που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση του κοινού με τη διαφήμιση.

Ένα παράδειγμα μέτρησης που επικεντρώνεται στις διαφημίσεις είναι ο δείκτης κλικ (CTR), ο οποίος υπολογίζεται ως ο αριθμός των κλικ που λαμβάνει μια διαφήμιση διαιρεμένος με τον αριθμό των φορών που εμφανίζεται η διαφήμιση. Ένα υψηλό CTR υποδεικνύει ότι η διαφήμιση είναι πιο αποτελεσματική στον τομέα της.

Άλλες μετρικές που χρησιμοποιούνται στη μέτρηση που επικεντρώνεται στις διαφημίσεις περιλαμβάνουν τον μέσο κόστος ανά κλικ (CPC), τον μέσο κόστος ανά χίλιο εμφανίσεις (CPM) και τον μέσο όρο ανταπόκρισης σε μια διαφήμιση.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε το σχετικό λήμμα στη Wikipedia.