Πραγματικές επιλογές

Πραγματικές επιλογές

Οι πραγματικές επιλογές αναφέρονται στην προσέγγιση της χρηματοοικονομικής αξιολόγησης που λαμβάνει υπόψη την ευελιξία και τις επιλογές που έχει μια εταιρεία κατά τη λήψη αποφάσεων για επενδύσεις. Κατά την αξιολόγηση των επενδύσεων, οι επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν υπόψη τους διάφορους δυναμικούς παράγοντες και να λάβουν αποφάσεις με βάση τις εναλλακτικές δυνατότητες που προκύπτουν.

Ένα παράδειγμα πραγματικής επιλογής είναι η απόφαση μιας εταιρείας να επενδύσει σε ένα νέο εργοστάσιο. Αν και η αρχική επένδυση μπορεί να φαίνεται υψηλή, η εταιρεία έχει την ευελιξία να αποφασίσει αργότερα αν θα επεκτείνει το εργοστάσιο ή αν θα το κλείσει ανάλογα με τις αγορές και τις συνθήκες της αγοράς.

Οι πραγματικές επιλογές μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων σε περιβάλλοντα αβεβαιότητας και αλλαγής.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τον σύνδεσμο: Πραγματικές επιλογές – Wikipedia