Liiketoiminta-analyysi

Liiketoiminta-analyysi

Liiketoiminta-analyysi on prosessi, jossa yritys tutkii ja arvioi omia toimintojaan, prosessejaan ja suorituskykyään tavoitteenaan parantaa liiketoiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta. Analyysin avulla yritys voi tunnistaa vahvuutensa, heikkoutensa, mahdollisuutensa ja uhat, joiden perusteella se voi tehdä strategisia päätöksiä ja suunnitelmia tulevaisuutta varten.

Liiketoiminta-analyysi voi kattaa erilaisia osa-alueita, kuten markkinatutkimuksen, kilpailija-analyysin, taloudellisen analyysin ja toiminnan tehokkuuden arvioinnin. Esimerkiksi SWOT-analyysi on yksi yleisesti käytetty työkalu liiketoiminta-analyysissa, jossa tarkastellaan yrityksen vahvuuksia (Strengths), heikkouksia (Weaknesses), mahdollisuuksia (Opportunities) ja uhkia (Threats).

Liiketoiminta-analyysin avulla yritys voi saada paremman käsityksen markkinoista, asiakkaista, kilpailijoista ja omasta toiminnastaan, mikä auttaa sen tekemään perusteltuja päätöksiä ja saavuttamaan strategiset tavoitteensa. Hyvin tehty analyysi voi myös auttaa yritystä tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja kehittämään kilpailuetua markkinoilla.

Esimerkki: Yritys X tekee liiketoiminta-analyysin ja huomaa, että sen markkinointistrategia ei tavoita kohderyhmää tehokkaasti. Analyysin perusteella yritys päätää panostaa enemmän digitaaliseen markkinointiin ja sosiaaliseen mediaan, mikä johtaa myynnin kasvuun ja asiakaskunnan laajentumiseen.

Liiketoiminta-analyysi on siis tärkeä työkalu yrityksille, jotka haluavat menestyä kilpailluilla markkinoilla ja pysyä ajan tasalla muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Lähde: Wikipedia – Liiketoiminta-analyysi