Päätöksenteko

Päätöksenteko

Päätöksenteko on prosessi, jossa valitaan eri vaihtoehtojen välillä tavoitteen saavuttamiseksi. Se on keskeinen osa niin yksilön kuin organisaationkin toimintaa. Päätöksentekoon vaikuttavat muun muassa tiedon saatavuus, resurssit ja arvot.

Esimerkiksi yrityksen johto joutuu tekemään päätöksiä esimerkiksi uusien tuotteiden lanseeraamisesta tai investoinneista. Yksilön päätöksiä voi olla esimerkiksi valinta siitä, mihin matkakohteeseen lähteä lomalle.

Päätöksenteossa voidaan käyttää erilaisia menetelmiä, kuten SWOT-analyysiä, päätöspuita tai päätöksentekomatriiseja. Tärkeää on myös huomioida päätösten vaikutukset ja mahdolliset seuraukset.

Esimerkki päätöksenteosta:

Yritys X haluaa laajentaa toimintaansa uudelle markkina-alueelle. Johto tekee päätöksen sijoittaa resursseja markkinatutkimukseen ja luoda laajentumissuunnitelma.

Päätöksentekoon vaikuttavat myös henkilökohtaiset tekijät, kuten kokemus, intuition ja tunteet. On tärkeää pyrkiä tekemään päätöksiä rationaalisesti ja harkiten.

Päätöksenteon merkitys korostuu erityisesti tilanteissa, joissa vaihtoehtoja on useita ja niiden seurauksia on vaikea ennakoida.

Lue lisää päätöksenteosta Wikipediasta.