CPI

Co to jest wskaźnik CPI?

Wskaźnik CPI (Consumer Price Index) to miara zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych, używana do określenia inflacji. Jest obliczany przez statystyczne instytuty w różnych krajach i stanowi istotny wskaźnik ekonomiczny.

Jak oblicza się wskaźnik CPI?

Wskaźnik CPI jest obliczany na podstawie koszyka produktów i usług, które typowo konsumują gospodarstwa domowe. Ceny tych produktów są śledzone regularnie, a następnie porównywane z bazowym okresem referencyjnym. Wskaźnik jest liczony jako procentowa zmiana cen od tego okresu referencyjnego.

Przykład obliczania wskaźnika CPI:

Załóżmy, że koszyk produktów konsumpcyjnych w 2020 roku kosztował 100 zł, a w 2021 roku kosztuje 105 zł. Wskaźnik CPI dla tego okresu wynosiłby 105%, co oznaczałoby wzrost cen o 5% od poprzedniego roku.

Znaczenie wskaźnika CPI

Wskaźnik CPI jest istotny dla polityki pieniężnej i fiskalnej, ponieważ pomaga w ocenie poziomu inflacji i podejmowaniu decyzji dotyczących stóp procentowych czy budżetu państwa.

Link do Wikipedii:

Wskaźnik cen konsumpcyjnych na Wikipedii