AVKASTNING

Vad är ROI?

ROI står för ”Return on Investment” och är en metod som används för att mäta avkastningen på en investering i förhållande till dess kostnad. ROI är ett viktigt verktyg inom företagsekonomi för att bedöma lönsamheten i olika investeringar. Genom att beräkna ROI kan företag avgöra om en investering är lönsam eller inte.

Ett enkelt sätt att beräkna ROI är genom att ta nettovinsten av investeringen och dela den med kostnaden för investeringen. Sedan multiplicerar man med 100 för att få ROI i procent. Formeln för ROI är:

ROI = (Nettovinst / Kostnad för investering) x 100%

Om ROI är över 100% innebär det att investeringen har gett en god avkastning, medan ROI under 100% indikerar att investeringen inte var lika lönsam.

Exempel på ROI

  • Företaget X investerar 100 000 kr i marknadsföring och genererar en nettovinst på 50 000 kr. ROI för denna investering blir då: (50 000 kr / 100 000 kr) x 100% = 50%
  • Företaget Y investerar 200 000 kr i ny teknologi och genererar en nettovinst på 300 000 kr. ROI för denna investering blir då: (300 000 kr / 200 000 kr) x 100% = 150%

I dessa exempel ser vi att företag Y:s investering i ny teknologi genererade en högre ROI än företag X:s investering i marknadsföring.

Det är viktigt att komma ihåg att ROI inte är den enda faktorn att ta hänsyn till vid investeringsbeslut, men det är en användbar måttstock för att bedöma lönsamheten i en investering.

För mer information om ROI, besök Wikipedia.