Βασικές μετρήσεις

Βασικές μετρήσεις

Οι βασικές μετρήσεις είναι οι μετρικές που χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθεί η απόδοση ενός συστήματος ή μιας διαδικασίας. Αυτές οι μετρήσεις παρέχουν στους επαγγελματίες τη δυνατότητα να κατανοήσουν τον βαθμό επίτευξης των στόχων τους και να προβλέψουν την απόδοση σε μελλοντικά έργα.

Μερικά παραδείγματα βασικών μετρήσεων περιλαμβάνουν τον χρόνο ανάλυσης, την κόστος παραγωγής και τον αριθμό των σφαλμάτων σε ένα προϊόν. Με αυτές τις μετρήσεις, οι επαγγελματίες μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων και να μειώσουν το κόστος παραγωγής.

Είναι σημαντικό να έχουμε κατανόηση των βασικών μετρήσεων και να τις χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας εργασία για να επιτύχουμε τους στόχους μας και να βελτιώσουμε την απόδοσή μας.

Αναφορά: Βασικές μετρήσεις – Wikipedia