Εύλογη αγοραία αξία

Δίκαιη αξία αγοράς

Η δίκαιη αξία αγοράς αναφέρεται στην τιμή στην οποία ένα αγαθό ή υπηρεσία μπορεί να αγοραστεί ή πωληθεί σε μια αγορά μεταξύ δύο αμερόληπτων και ενημερωμένων συναλλασσόμενων. Η δίκαιη αξία αγοράς είναι σημαντική στην εκτίμηση της αξίας ενός αγαθού ή υπηρεσίας.

Παράδειγμα: Ένα σπίτι σε μια γειτονιά με υψηλή ζήτηση και καλή ασφάλεια μπορεί να έχει μια υψηλότερη δίκαιη αξία αγοράς σε σχέση με ένα σπίτι σε μια περιοχή με χαμηλή ζήτηση και χαμηλή ασφάλεια.

Κάποιοι παράγοντες που επηρεάζουν τη δίκαιη αξία αγοράς είναι η προσφορά και η ζήτηση, η τοποθεσία, η κατάσταση του αγαθού ή της υπηρεσίας, καθώς και οι οικονομικές συνθήκες.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε το σχετικό άρθρο στη Wikipedia.