Reálna trhová hodnota

Spravodlivá trhová hodnota

Spravodlivá trhová hodnota je cena, za ktorú by sa mohol predmet alebo aktívum predávať na otvorenom trhu medzi dvoma zúčastnenými stranami, ktoré majú dostatočné informácie o danom aktíve. Táto hodnota je často používaná pri ocenovaní nehnuteľností, akcií alebo iných majetkov.

Príkladom spravodlivej trhovej hodnoty môže byť situácia, keď majiteľ nehnuteľnosti chce ju predať a kupujúci je ochotný zaplatiť cenu, ktorá je v súlade s aktuálnymi trhovými podmienkami. V takom prípade je cena, za ktorú sa nehnuteľnosť predá, považovaná za spravodlivú trhovú hodnotu.

Pri ocenovaní akcií sa spravodliva trhová hodnota často používa pri stanovení ceny na základe aktuálnej dopytu a ponuky na trhu. Investori sa snažia kúpiť akcie za ich spravodlivú trhovú hodnotu alebo nižšiu, aby dosiahli zisk.

Príklady spravodlivej trhovej hodnoty:

  • Predaj domu za cenu, ktorá zodpovedá aktuálnym trhovým podmienkam.
  • Kúpa akcií spoločnosti za ich aktuálnu trhovú hodnotu.
  • Ocenenie umeleckého diela na základe trhových cien podobných diel.

Pre viac informácií o spravodlivej trhovej hodnote navštívte Wikipedia.