Νόμος McGuire-Keogh για το δίκαιο εμπόριο

Ο Νόμος McGuire-Keogh για την Ενίσχυση του Δίκαιου Εμπορίου

Ο Νόμος McGuire-Keogh, επίσης γνωστός ως Fair Trade Enabling Act, είναι ένας νόμος που έχει σχεδιαστεί για την προώθηση του δίκαιου εμπορίου και την προστασία των εργαζομένων σε χώρες με ανεπτυγμένες οικονομίες. Ο νόμος αυτός έχει ως στόχο την ενίσχυση των πρακτικών δίκαιου εμπορίου και τη διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν δίκαιη αμοιβή και εργασιακές συνθήκες.

Ο Νόμος McGuire-Keogh περιλαμβάνει διατάξεις που απαιτούν από τις εταιρείες να τηρούν τα πρότυπα του δίκαιου εμπορίου και να αναφέρουν τις προμήθειές τους από χώρες με ανεπτυγμένες οικονομίες. Επιπλέον, ο νόμος θέτει περιορισμούς στη χρήση παιδικής εργασίας και απαγορεύει την εκμετάλλευση των εργαζομένων.

Με την υιοθέτηση του Νόμου McGuire-Keogh, οι εταιρείες υποχρεούνται να προσαρμόσουν τις πρακτικές τους προκειμένου να συμμορφωθούν με τα πρότυπα του δίκαιου εμπορίου και να προωθήσουν τη δίκαιη αμοιβή και την αξιοπρεπή εργασία.

Ορισμός του Δίκαιου Εμπορίου

Το δίκαιο εμπόριο αποσκοπεί στη δημιουργία ισότιμων συνθηκών για τους παραγωγούς σε αναπτυσσόμενες χώρες, με σκοπό την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης. Το δίκαιο εμπόριο προωθεί την αμοιβή των εργαζομένων και την τήρηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην παραγωγή εμπορευμάτων.

Παραδείγματα Δικαίου Εμπορίου

  • Καφές: Η αγορά καφέ Fair Trade δίνει στους παραγωγούς έναν δίκαιο μισθό και συμβάλει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους.
  • Κοκοα: Οι εταιρείες που υιοθετούν πρακτικές δικαιου εμπορίου για την προμήθεια κοκοα, εξαλείφουν τη χρήση παιδικής εργασίας και προστατεύουν τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Νόμο McGuire-Keogh, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο στη Wikipedia: McGuire-Keogh Fair Trade Enabling Act.