Προσεγγίσιμες εντυπώσεις

Προβολές Που Μπορούν να Προβληθούν

Οι προβολές που μπορούν να προβληθούν είναι μια μετρική που χρησιμοποιείται στον τομέα του διαδικτυακού μάρκετινγκ για να μετρήσει πόσες φορές η διαφήμιση εμφανίστηκε στην οθόνη μιας συσκευής. Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ των προβολών που μπορούν να προβληθούν και των πραγματικών ενεργειών των χρηστών, όπως οι κλικς ή οι αγορές.

Ένα παράδειγμα προβολής που μπορεί να προβληθεί είναι μια διαφήμιση που εμφανίζεται σε μια ιστοσελίδα και ο χρήστης τη βλέπει αλλά δεν κάνει κλικ πάνω της. Αυτή η προβολή μετριέται ως μια επιτυχημένη προβολή, αλλά δεν υπάρχει κάποια αληθινή αλληλεπίδραση από τον χρήστη.

Οι προβολές που μπορούν να προβληθούν είναι σημαντικές για τους διαφημιζόμενους καθώς βοηθούν στο να κατανοήσουν το εύρος της επίδρασης των διαφημίσεών τους και το πόσο συχνά οι χρήστες έρχονται σε επαφή με αυτές.

Πηγή: Wikipedia – Viewable Impressions