Τεχνική διαλογή Q

Η τεχνική Q-sort

Η τεχνική Q-sort είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται στην κοινωνική έρευνα για την ταξινόμηση και τον χαρακτηρισμό διαφόρων αντιλήψεων ή στάσεων. Οι συμμετέχοντες της έρευνας ταξινομούν μια σειρά δηλώσεων ή στοιχείων σε μια κλίμακα, που περιέχει τρία κύρια τμήματα: τα “αρνητικά”, τα “ουδέτερα” και τα “θετικά”.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχουμε μια λίστα με δηλώσεις για την περιβαλλοντική συνείδηση. Οι συμμετέχοντες της έρευνας θα πρέπει να ταξινομήσουν αυτές τις δηλώσεις σε μια κλίμακα από το πιο αρνητικό έως το πιο θετικό, ανάλογα με την δική τους αντίληψη.

Η τεχνική Q-sort μπορεί να βοηθήσει τους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα τις διαφορετικές απόψεις και στάσεις που υπάρχουν σε ένα θέμα.

Παράδειγμα:

  • Δήλωση 1: Η περιβαλλοντική προστασία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση του πλανήτη μας.
  • Δήλωση 2: Οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
  • Δήλωση 3: Η περιβαλλοντική συνείδηση είναι απαραίτητη για την επιβίωση των μελλοντικών γενεών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την τεχνική Q-sort, μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο στη Wikipedia: Q-sort technique.