Υποβοηθούμενη ανάκληση

Βοηθητική ανάκληση

Η βοηθητική ανάκληση είναι μια τεχνική μάθησης που χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τους μαθητές να θυμούνται πληροφορίες μέσω εξωτερικών υποδείξεων. Σκοπός της βοηθητικής ανάκλησης είναι να βοηθήσει τους μαθητές να ανακαλέσουν πληροφορίες από τη μνήμη τους, χρησιμοποιώντας κάποιο είδος υποβοήθησης.

Ένα παράδειγμα βοηθητικής ανάκλησης είναι όταν ένας καθηγητής χρησιμοποιεί διαφάνειες ή παρουσιάσεις PowerPoint κατά τη διάρκεια μιας διάλεξης. Οι εικόνες και οι λέξεις που εμφανίζονται στην οθόνη μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να θυμηθούν τις πληροφορίες που παρουσιάζονται.

Κάποιες διαδεδομένες μορφές βοηθητικής ανάκλησης περιλαμβάνουν τη χρήση flashcards, τη δημιουργία διαγραμμάτων και διαγραμμάτων οργάνωσης, καθώς και τη χρήση μνημονικών συστημάτων.

Συμβουλή: Για να βελτιώσετε τη βοηθητική ανάκληση, μπορείτε να δοκιμάσετε να συνδυάσετε διαφορετικές τεχνικές όπως οι παραπάνω.

Πηγή

Βοηθητική ανάκληση – Wikipedia