Reprezentatívnosť vzorky

Vzorková reprezentativita

Vzorková reprezentativita je dôležitým konceptom pri vedeckom výskume a štatistikách. Znamená schopnosť vzorky reprezentovať celkovú populáciu, na základe ktorej sa robia závery a odvodenia.

V prípade, že vzorka nie je dostatočne reprezentatívna, môžu byť výsledky výskumu skreslené a nedá sa na ne plne spoliehať. Napríklad, ak sa výskum zameriava len na mladých ľudí a nezohľadňuje staršie generácie, nedosiahne sa adekvátna reprezentácia celej populácie.

Pre dosiahnutie reprezentatívnosti vzorky je dôležité použiť náhodný výber respondentov a zabezpečiť, aby boli zastúpené rôzne skupiny ľudí, ktoré tvoria populáciu.

Príklad: Pri prieskume preferencií spotrebiteľov voči určitému produkte je dôležité, aby vzorka obsahovala ľudí rôzneho veku, pohlavia, príjmu a z geograficky rozmanitých oblastí.

Odkazy: