Εγκυρότητα

Εγκυρότητα

Η εγκυρότητα αναφέρεται στο πόσο αξιόπιστη είναι μια πληροφορία ή μια πρόταση. Σε κάθε είδους έρευνα ή μελέτη, η εγκυρότητα αποτελεί σημαντικό κριτήριο για την αξιολόγηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων. Μια εγκυρη πληροφορία είναι αυτή που μπορεί να επαληθευτεί και να επιβεβαιωθεί από άλλες πηγές.

Για παράδειγμα, εάν κάποιος ισχυρίζεται ότι ο άνθρωπος μπορεί να πετάξει χωρίς χρήση οχημάτων, αυτή η πληροφορία δεν είναι εγκυρη εάν δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ή επιβεβαιώσεις από αξιόπιστες πηγές.

Για να εξασφαλίσουμε την εγκυρότητα μιας πληροφορίας, πρέπει να ελέγξουμε την πηγή της, την ακρίβεια των δεδομένων που περιέχει και τη συνοχή της με άλλες πληροφορίες που διαθέτουμε.

Συνοψίζοντας, η εγκυρότητα είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη κατά την αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας ή δήλωσης.

Περισσότερες πληροφορίες: