Cieľové ceny návratnosti

Cieľové návratové ceny

Cieľová návratová cena je cenová stratégia, pri ktorej sa cena produktu určuje na základe očakávaného zisku, ktorý chce firma dosiahnuť. Táto cena sa vypočítava na základe nákladov na výrobu, distribúciu a marketing produktu, ako aj na základe očakávaných predajov a ziskovosti.

Príkladom cieľovej návratovej ceny môže byť spoločnosť, ktorá vyrába nový produkt s nákladmi na výrobu 100 eur na jednotku. Ak firma chce dosiahnuť 20% ziskovú maržu, môže stanoviť cieľovú návratovú cenu na 125 eur za jednotku. Týmto spôsobom firma zabezpečí, že dosiahne požadovaný ziskový cieľ.

Cieľové návratové ceny sú často používané pri stanovovaní cien nových produktov na trhu, kde nie sú dostatočné informácie o spotrebiteľoch alebo konkurencii. Táto stratégia môže byť užitočná pri plánovaní marketingových aktivít a rozpočtu firmy.

Príklady cieľových návratových cien: Výrobná spoločnosť stanovuje cieľovú návratovú cenu na základe nákladov na výrobu, distribúciu a marketing, s cieľom dosiahnuť požadovaný zisk. E-obchod stanovuje cieľovú návratovú cenu na základe očakávaných predajov a ziskovosti produktu.

Pre viac informácií o cieľových návratových cenách navštívte Wikipédiu.