Lagen om den federala handelskommissionen (1914)

Federal Trade Commission Act (1914)

Federal Trade Commission Act (FTCA) är en federal lag i USA som antogs 1914 för att skapa Federal Trade Commission (FTC) och reglera handelspraxis. Syftet med lagen var att främja konkurrensen och förhindra antitrustbrott samt skydda konsumenterna från orättvisa och bedrägliga affärsmetoder.

FTCA ger FTC befogenhet att undersöka och utreda företag och affärspraxis som anses vara skadliga för konkurrensen eller konsumenterna. Kommissionen kan utfärda böter, förbud och andra påföljder mot företag som bryter mot lagen.

En av de mest kända bestämmelserna i FTCA är § 5, som förbjuder ”orättvisa metoder för konkurrens” och ”bedrägliga eller vilseledande handelspraxis”. Denna bestämmelse har använts för att bekämpa allt från falsk marknadsföring till monopolpraxis.

Genom FTCA har FTC spelat en viktig roll i att reglera den amerikanska marknaden och skydda konsumenterna från oetisk affärsverksamhet. Lagen har också inspirerat liknande lagstiftning i andra länder runt om i världen.

Exempel på företag som har åtalats enligt FTCA:

  • Facebook: Åtalades 2019 för att ha brutit mot konsumenternas integritet genom att dela deras personliga information utan tillstånd.
  • Microsoft: Åtalades 2001 för att ha missbrukat sin dominerande ställning på marknaden för operativsystem.

För mer information om Federal Trade Commission Act, besök Wikipedia.