Ανάλυση παραγόντων

Ανάλυση Παράγοντων

Η ανάλυση παραγόντων είναι μια στατιστική τεχνική που χρησιμοποιείται για τη μείωση της πολυπλοκότητας των δεδομένων. Σκοπός της είναι να ανακαλύψει τις σχέσεις μεταξύ μεταβλητών και να ομαδοποιήσει μεταβλητές που σχετίζονται μεταξύ τους σε λιγότερες διαστάσεις, οι οποίες ονομάζονται παράγοντες.

Ένα παράδειγμα εφαρμογής της ανάλυσης παραγόντων είναι σε μελέτες ανθρώπινης συμπεριφοράς, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανακαλύψει κρυμμένα πρότυπα συμπεριφοράς από σύνολα δεδομένων.

Στην ανάλυση παραγόντων, οι παράγοντες μπορεί να είναι γενικά δύο ειδών: κύριοι παράγοντες, οι οποίοι εξηγούν τη μεγαλύτερη ποσότητα διακύμανσης στα δεδομένα, και δευτερεύοντες παράγοντες, οι οποίοι εξηγούν μικρότερη ποσότητα διακύμανσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση παραγόντων, μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο στη Wikipedia: Ανάλυση Παραγόντων