Faktorianalyysi

Factorianalyysi

Factorianalyysi on tilastollinen menetelmä, jota käytetään monimuuttujatiedon analysointiin. Sen avulla pyritään tunnistamaan muuttujien välisiä riippuvuuksia ja löytämään piileviä tekijöitä, eli faktoreita, jotka selittävät datan rakennetta.

Factorianalyysi voidaan jakaa kahteen päätyyppiin: eksploratiiviseen ja konfirmatoriseen. Eksploratiivisessa factorianalyysissä pyritään löytämään datan rakennetta kuvaavia faktoreita ilman ennalta määrättyjä oletuksia. Konfirmatorisessa factorianalyysissä taas testataan ennalta määriteltyjä hypoteeseja faktoreiden välisistä riippuvuuksista.

Esimerkki factorianalyysin käytöstä voisi olla markkinatutkimuksessa, jossa pyritään tunnistamaan kuluttajien mieltymyksiä ja segmentoimaan markkinoita. Factorianalyysin avulla voidaan esimerkiksi selvittää, mitkä tuotteen ominaisuudet vaikuttavat eniten kuluttajien päätöksentekoon.

Lähde: Wikipedia – Factor analysis