Konjunktívne pravidlo

Zložkové pravidlo

Zložkové pravidlo, známe aj ako spojné pravidlo, je gramatické pravidlo, ktoré určuje spôsob, ako sa spája viacero vetných členov do jednej súvislej vety.

V slovenčine existujú tri základné typy spojok, ktoré sa používajú pri dodržiavaní zložkového pravidla:

  • Podradné spojky (napr. keď, lebo, aby)
  • Podmiňovacie spojky (napr. ak, až)
  • Priestavné spojky (napr. alebo, či)

Príklad:

Predložka: Keď som prišiel domov, začalo pršať.

Spôsob, akým sú spojené vetné členy v zložkej vete, má veľký vplyv na porozumenie a správne interpretovanie textu.

Pre viac informácií o zložkovom pravidle navštívte Wikipédiu.