Nedostatočná dodávka

Poddodávka

Poddodávka je situácia, keď dodávateľ nedodrží dohodnuté podmienky alebo termíny dodávky. Tento nedostatok môže mať vážne dôsledky pre hlavného dodávateľa a celý projekt.

Príkladom poddodávky môže byť situácia, kedy dodávateľ nesplní dohodnutý počet vyrobených dielov v stanovenom čase. To môže spôsobiť oneskorenie celého projektu a nárast nákladov.

Je dôležité mať dobre stanovené zmluvné podmienky a mať presné monitorovanie dodávok, aby sa predišlo poddodávkam.

Dôsledky poddodávky môžu zahŕňať:

  • Oneskorovanie projektu
  • Zvýšenie nákladov
  • Strata dôvery zákazníka

Je preto dôležité mať plán B v prípade poddodávky a spolupracovať s spoľahlivými dodávateľmi.

Pre viac informácií o poddodávke navštívte Wikipédiu.