Spoločná finančná metrika

Spoločná finančná metrika

Spoločná finančná metrika je ukazovateľ, ktorý sa používa na posúdenie finančnej výkonnosti a zdravia spoločnosti. Tieto metriky sa používajú na porovnávanie výkonnosti spoločností v rôznych odvetviach a na určenie, či je spoločnosť schopná splniť svoje záväzky a generovať zisk pre svojich akcionárov.

Niektoré bežné finančné metriky zahŕňajú:

  • ROA (Return on Assets): Ukazuje, koľko zisku spoločnosť generuje zo svojich aktív.
  • ROE (Return on Equity): Vyjadruje, aký zisk generuje spoločnosť z vloženého kapitálu akcionárov.
  • Current Ratio: Ukazuje, či je spoločnosť schopná splatiť svoje krátkodobé záväzky.

Tieto metriky sa používajú investormi, analytikmi a manažérmi na posúdenie finančnej výkonnosti spoločnosti a na rozhodovanie o investovaní do nej.

Pre viac informácií o spoločných finančných metrikách navštívte Wikipedia.