Gemensamt finansiellt mått

Vanliga finansiella mätetal

När det kommer till att analysera och utvärdera ett företags finansiella hälsa är det viktigt att titta på olika mätetal. Här är några vanliga finansiella mätetal som används av investerare, analytiker och företagsledare:

  • Vinst per aktie (EPS): EPS visar hur mycket vinst ett företag genererar per aktie och är ett viktigt mätetal för att bedöma lönsamheten.
  • Skuldsättningsgrad: Skuldsättningsgraden visar förhållandet mellan företagets skulder och eget kapital och används för att bedöma företagets finansiella stabilitet.
  • Bruttomarginal: Bruttomarginalen visar hur stor del av försäljningsintäkterna som blir kvar efter att ha täckt direkta kostnader, vilket ger en indikation på företagets lönsamhet.

Dessa är bara några exempel på vanliga finansiella mätetal som kan användas för att bedöma ett företags finansiella prestanda. Det är viktigt att använda flera olika mätetal i kombination för att få en helhetsbild av företagets ekonomi och framgång.

För mer information om finansiella mätetal, besök Wikipedia.