Selektivt urval

Vad är selektivt urval?

Selektivt urval är en metod som används inom statistik för att välja en grupp eller ett underlag för att undersöka och dra slutsatser om en större population. Genom att välja ett representativt urval kan man spara tid och resurser istället för att undersöka hela populationen.

Det finns olika typer av selektiva urvalsmetoder, såsom slumpmässigt urval, stratifierat urval och bekvämlighetsurval. Varje metod har sina egna fördelar och nackdelar beroende på syftet med undersökningen.

Ett exempel på selektivt urval är om en forskare vill undersöka matvanorna hos studenter på en specifik skola. Istället för att intervjua alla studenter på skolan, kan forskaren använda sig av ett slumpmässigt urval för att få en representativ bild av matvanorna bland studenterna.

Genom att använda selektivt urval kan forskare göra generaliseringar och dra slutsatser om en population baserat på en mindre grupp. Det är viktigt att vara noggrann och transparent i urvalsprocessen för att resultaten ska vara tillförlitliga.

Källa: Wikipedia – Urval (statistik)