Ανάλυση συστάδων

Ανάλυση Συστάδων

Η ανάλυση συστάδων είναι μια τεχνική στατιστικής ανάλυσης που χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση δεδομένων σε ομάδες, γνωστές ως συστάδες. Ο σκοπός της ανάλυσης συστάδων είναι να ανακαλύψει τυχόν πρότυπα ή ομοιότητες μεταξύ των δεδομένων, ώστε να μπορούν να γίνουν διακριτές ομάδες.

Ένα παράδειγμα ανάλυσης συστάδων είναι η ομαδοποίηση πελατών μιας εταιρείας σε ομάδες βάσει των αγοραστικών τους συνηθειών. Με αυτόν τον τρόπο, η εταιρεία μπορεί να προσαρμόσει τις υπηρεσίες της ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ομάδας πελατών.

Κατά την ανάλυση συστάδων, τα δεδομένα μπορούν να οργανωθούν με βάση την ομοιότητά τους σε μια ομάδα. Κάθε ομάδα περιλαμβάνει στοιχεία που είναι πιο ομοιόμορφα μεταξύ τους σε σχέση με τα υπόλοιπα δεδομένα.

Παραδείγματα τεχνικών ανάλυσης συστάδων: Ιεραρχική Ανάλυση Συστάδων K-Means Αλγόριθμος Αλγόριθμος DBSCAN

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση συστάδων, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του Wikipedia.