Zhluková analýza

Clusterová analýza

Clusterová analýza je statistická metóda, ktorá sa používa na klasifikáciu skupín podobných objektov do tzv. zhlukov alebo klastru. Cieľom tejto analýzy je identifikovať vzory a štruktúry v dátach, ktoré nám pomôžu pochopiť vzťahy medzi rôznymi skupinami.

Existujú rôzne prístupy k clusterovej analýze, vrátane hierarchických metód, ktoré postupne zlúčia podobné skupiny a metód s pevným počtom zhlukov, ktoré určia počet zhlukov vopred. Medzi najčastejšie používané metódy patrí K-stredné hodnoty a hierarchická clusterová analýza.

Príkladom clusterovej analýzy môže byť skupina zákazníkov v obchode, ktorí majú podobné nákupné preferencie. Pomocou clusterovej analýzy môžeme identifikovať rôzne segmenty zákazníkov a prispôsobiť naše marketingové stratégie pre jednotlivé skupiny.

  • Výhody clusterovej analýzy:
  • Identifikácia vzorov v dátach
  • Segmentácia zákazníkov alebo objektov
  • Pomoc pri rozhodovacom procese

Ak chcete získať viac informácií o clusterovej analýze, môžete navštíviť Wikipédiu.