Επιτόκιο κατωφλίου

Κατώτατος Ρυθμός Απόδοσης (Hurdle Rate)

Ο κατώτατος ρυθμός απόδοσης (Hurdle Rate) αναφέρεται στο ελάχιστο ποσοστό απόδοσης που πρέπει να επιτύχει ένα επενδυτικό έργο ή μια επιχείρηση προκειμένου να θεωρηθεί αποδεκτό. Σε πολλές περιπτώσεις, ο κατώτατος ρυθμός απόδοσης χρησιμοποιείται ως μέτρο αξιολόγησης της αποδοτικότητας επενδύσεων ή έργων.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι μια εταιρεία έχει θέσει ως κατώτατο ρυθμό απόδοσης το 10%. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε επένδυση ή έργο πρέπει να επιστρέφει τουλάχιστον το 10% κέρδος πάνω στο κεφάλαιο που έχει επενδύσει η εταιρεία προκειμένου να θεωρηθεί αποδεκτή.

Παραδείγματα Κατώτατου Ρυθμού Απόδοσης:

  • Προϋπόθεση: Μια εταιρεία θέλει να επενδύσει σε ένα νέο έργο και ο κατώτατος ρυθμός απόδοσης που έχει θέσει είναι το 15%. Αν το έργο προβλέπεται να επιστρέψει μόνο το 10%, τότε η επένδυση θα θεωρηθεί μη αποδεκτή.
  • Προϋπόθεση: Ένας επενδυτής ζητά από έναν διαχειριστή κεφαλαίων να επιτύχει κατώτατο ρυθμό απόδοσης το 8% στο χαρτοφυλάκιό του. Αν ο διαχειριστής δεν επιτύχει αυτό το ποσοστό, τότε μπορεί να χάσει την εντολή του.

Ο κατώτατος ρυθμός απόδοσης είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με επενδύσεις και έργα. Αποτελεί έναν τρόπο να μετράται η αποδοτικότητα και να αξιολογούνται οι επιλογές που κάνουν οι εταιρείες και οι επενδυτές.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο στη Wikipedia:

Κατώτατος Ρυθμός Απόδοσης στη Wikipedia