Stopa graniczna

Stopa progu (Hurdle rate)

Stopa progu, zwana również stopą zwrotu wymaganą, jest minimalnym poziomem zwrotu, który inwestor lub firma oczekuje od swoich inwestycji. Jest to wskaźnik, który pomaga określić, czy dana inwestycja będzie opłacalna.

Przykładem może być sytuacja, w której inwestor zakłada, że stopa progu wynosi 10%. Oznacza to, że inwestycja musi generować zwrot co najmniej 10% w skali roku, aby została uznana za opłacalną. Jeśli inwestycja generuje niższy zwrot, nie spełnia ona warunków stawianych przez stopę progu i może być uznana za nieopłacalną.

Stopa progu jest istotnym narzędziem w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, ponieważ pozwala inwestorom ocenić potencjalne ryzyko i zyski związane z daną inwestycją.

Przykłady stop progu:

  • Stopa progu dla projektu budowlanego: Inwestor może określić stopę progu na poziomie 12%, co oznacza, że projekt budowlany musi generować co najmniej 12% zwrotu w skali roku, aby był opłacalny.
  • Stopa progu dla inwestycji giełdowej: Inwestor może ustalić stopę progu na poziomie 8%, co oznacza, że inwestycja na giełdzie musi generować co najmniej 8% zwrotu w skali roku, aby była opłacalna.
  • Stopa progu dla inwestycji w nieruchomości: Inwestor może wymagać, aby inwestycja w nieruchomość generowała co najmniej 10% zwrotu w skali roku, aby była opłacalna.

Stopa progu jest ważnym narzędziem w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym i pomaga inwestorom podejmować mądrzejsze decyzje finansowe.

Więcej informacji na temat stopy progu można znaleźć na Wikipedii.