Drempelwaarde

Wat is een hurdle rate?Hurdle rate is een term die in de financiële en economische wereld wordt gebruikt om te verwijzen naar een specifiek rendementspercentage dat moet worden overschreden om een project als winstgevend te beschouwen. Het wordt ook wel het minimaal aanvaardbare rendement genoemd. In wezen is de hurdle rate het minimumrendement dat moet worden behaald om een project of investering de moeite waard te maken.

Hoe wordt de hurdle rate berekend?De hurdle rate is doorgaans gebaseerd op de risicotolerantie en rendementsverwachtingen van de belegger. De meest gebruikelijke methode om een hurdle rate te berekenen is het gebruik van de gewogen gemiddelde kapitaalkosten (WACC). Dit is een maatstaf voor de totale kapitaalkosten van een onderneming die de kosten van zowel vreemd als eigen vermogen omvat. De WACC wordt vervolgens aangepast aan het specifieke risico van het ondernomen project.

Als de WACC van een onderneming bijvoorbeeld 10% bedraagt en het project een hoger risico inhoudt dan het algemene risicoprofiel van de onderneming, kan de hurdle rate op 12% worden vastgesteld. Dit zou betekenen dat het project een rendement van ten minste 12% moet opleveren om als een succes te worden beschouwd.

Toepassingen van Hurdle RateHurdle rates worden gewoonlijk gebruikt in de volgende contexten:


  • Investeringsbeslissingen: Hurdle rates worden gebruikt om potentiële investeringen te evalueren en te bepalen of ze al dan niet de moeite waard zijn. Indien het verwachte rendement lager is dan de hurdle rate, wordt de investering doorgaans niet voortgezet.

  • Zakelijke beslissingen: Hurdle rates worden ook gebruikt bij zakelijke beslissingen zoals het al dan niet lanceren van een nieuw product of het betreden van een nieuwe markt. Het verwachte rendement van het project moet hoger zijn dan de hurdle rate om het project te kunnen voortzetten.

  • Beslissingen over kapitaalbudgettering: Hurdle rates worden ook gebruikt bij beslissingen over kapitaalbudgettering, zoals het al dan niet doorgaan van een kapitaalproject. Als het verwachte rendement van het project niet hoger is dan de hurdle rate, wordt het project gewoonlijk niet voortgezet.


Hurdle rates spelen een belangrijke rol in de financiële besluitvorming en helpen ervoor te zorgen dat investeringen en andere beslissingen worden genomen met het oog op een voldoende hoog rendement.

ConclusieHurdle rate is een belangrijk begrip in financiën en economie, dat wordt gebruikt om te bepalen of een project of investering al dan niet de moeite waard is. Door een minimumrendement vast te stellen, helpt het ervoor te zorgen dat bij investeringen en andere beslissingen voldoende rendement wordt gegenereerd.

Middelen