Κύκλος εργασιών κεφαλαίου

Κεφαλαιακή Περιστροφή

Η Κεφαλαιακή Περιστροφή αναφέρεται στη συχνότητα με την οποία μια επιχείρηση μετατρέπει το κεφάλαιό της σε πωλήσεις. Αυτό μπορεί να μετρηθεί με τον τύπο:

Κεφαλαιακή Περιστροφή = Συνολικές Πωλήσεις / Κεφάλαιο

Για παράδειγμα, αν μια εταιρεία έχει συνολικές πωλήσεις ύψους 1.000.000€ και το κεφάλαιό της είναι 500.000€, τότε η Κεφαλαιακή Περιστροφή της είναι 2.0. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία μετατρέπει το κεφάλαιό της δύο φορές τον χρόνο σε πωλήσεις.

Η καλή Κεφαλαιακή Περιστροφή είναι σημαντική για την υγιή λειτουργία μιας επιχείρησης, καθώς υποδεικνύει ότι η εταιρεία μπορεί να αξιοποιεί αποτελεσματικά το κεφάλαιό της για τη δημιουργία εσόδων.

Παραδείγματα Κεφαλαιακής Περιστροφής:

  • Εταιρεία Α: Συνολικές Πωλήσεις = 500.000€, Κεφάλαιο = 100.000€, Κεφαλαιακή Περιστροφή = 5.0
  • Εταιρεία Β: Συνολικές Πωλήσεις = 1.200.000€, Κεφάλαιο = 400.000€, Κεφαλαιακή Περιστροφή = 3.0
  • Εταιρεία Γ: Συνολικές Πωλήσεις = 800.000€, Κεφάλαιο = 200.000€, Κεφαλαιακή Περιστροφή = 4.0

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Κεφαλαιακή Περιστροφή, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο στη Wikipedia: Κεφαλαιακή Περιστροφή – Wikipedia