Obrat kapitálu

Obrat kapitálu

Obrat kapitálu je dôležitým ukazovateľom úspešnosti podniku a jeho schopnosti efektívne využívať svoje finančné zdroje. Tento ukazovateľ meria, ako rýchlo sa obracia kapitál v podniku, teda ako rýchlo sa investované peniaze vrátia späť.

Výpočet obratu kapitálu sa robí vzorcom:

Obrat kapitálu = Celkový obrat / Celkový kapitál

Napríklad, ak má podnik celkový obrat vo výške 1 milión eur a celkový kapitál vo výške 500 000 eur, výsledný obrat kapitálu bude:

Obrat kapitálu = 1 000 000 / 500 000 = 2

To znamená, že každý eur investovaný do podniku sa obracia dvakrát za určité obdobie. Čím vyšší je obrat kapitálu, tým efektívnejšie podnik využíva svoje finančné zdroje.

Pri interpretácii obratu kapitálu je dôležité brať do úvahy aj špecifické charakteristiky odvetvia a veľkosti podniku, pretože sa môžu líšiť.

V prípade, že sa obrat kapitálu znižuje, môže to byť signálom problémov v podniku, ako napríklad zlá správa cash flow alebo neefektívne riadenie zásob.

Preto je dôležité sledovať tento ukazovateľ a pravidelne ho analyzovať, aby sme mohli identifikovať prípadné problémy a prijať vhodné opatrenia.

Pre viac informácií o obrate kapitálu navštívte: Wikipedia