Συνολικό κόστος πωληθέντων

Συνολικό κόστος πωλούμενων αγαθών

Το συνολικό κόστος πωλούμενων αγαθών είναι η συνολική αξία των αγαθών που πωλούνται από μια εταιρεία κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου. Αυτό το κόστος περιλαμβάνει το κόστος των πρώτων υλών, το κόστος εργασίας και άλλα έξοδα παραγωγής που σχετίζονται με την παραγωγή των πωλούμενων αγαθών.

Ένα παράδειγμα του συνολικού κόστους πωλούμενων αγαθών είναι όταν μια εταιρεία που παράγει και πωλεί ρούχα υπολογίζει το συνολικό κόστος των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των ρούχων, το κόστος της εργασίας των εργαζομένων που τα κατασκεύασαν και τα έξοδα παραγωγής που συνδέονται με την παραγωγή αυτών των ρούχων.

Παράδειγμα:

  • Κόστος υλικών: 500 ευρώ
  • Κόστος εργασίας: 300 ευρώ
  • Έξοδα παραγωγής: 200 ευρώ
  • Συνολικό κόστος πωλούμενων αγαθών: 1000 ευρώ

Το συνολικό κόστος πωλούμενων αγαθών είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την ανάλυση της απόδοσης μιας εταιρείας και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την τιμολόγηση των προϊόντων της.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του Wikipedia.