Celkové náklady na predaný tovar

Celkové náklady na predané tovary

Celkové náklady na predané tovary (COGS) sú dôležitým pojmom v oblasti účtovníctva a financií. Tieto náklady predstavujú všetky náklady spojené s výrobou a predajom tovaru alebo služieb. COGS zahŕňajú náklady na suroviny, pracovnú silu, prevádzku a iné náklady priamo spojené s výrobou tovaru.

Pre výpočet celkových nákladov na predané tovary sa používa nasledujúci vzorec:

COGS = Začiatočné zásoby + Nákupy – Koncové zásoby

Napríklad, ak spoločnosť začala s €10,000 na začiatočných zásobách, nakúpila tovary v hodnote €30,000 a na konci obdobia mala zásoby v hodnote €5,000, celkové náklady na predané tovary by boli €35,000 (€10,000 + €30,000 – €5,000).

Celkové náklady na predané tovary sú dôležité pre výpočet hrubého zisku a ziskovosti spoločnosti. Pomáhajú manažérom a investorom pochopiť náklady spojené s predajom tovaru a sú dôležitým ukazovateľom finančnej výkonnosti spoločnosti.

Zhrnutie

  • COGS sú všetky náklady spojené s výrobou a predajom tovaru alebo služieb.
  • Vypočítavajú sa ako začiatočné zásoby plus nákupy mínus koncové zásoby.
  • Sú dôležité pre výpočet hrubého zisku a ziskovosti spoločnosti.

Pre viac informácií o celkových nákladoch na predané tovary navštívte Wikipedia.