Summa kostnad för sålda varor

Total cost of goods sold

Den totala kostnaden för sålda varor (COGS) är en viktig ekonomisk term som används för att mäta kostnaden för att producera de varor eller tjänster som ett företag säljer under en viss tidsperiod. Det inkluderar inte kostnader för marknadsföring, försäljning eller distribution, utan fokuserar enbart på de direkta kostnaderna för att producera varorna eller tjänsterna.

COGS kan beräknas genom att ta kostnaden för råvaror och arbetskraft som används för att producera varorna och addera eventuella andra direkta kostnader, såsom transportkostnader eller förpackningsmaterial. Detta ger en indikation på hur effektivt ett företag kan producera sina varor och hur lönsamt verksamheten är.

Exempel på kostnader som kan ingå i COGS är materialkostnader, arbetskraftskostnader, maskinkostnader och direkta produktionskostnader. Genom att övervaka COGS kan företag identifiera eventuella ineffektiviteter i sin produktion och vidta åtgärder för att förbättra lönsamheten.

Exempel på beräkning av COGS:

  • Råmaterialkostnad: $10,000
  • Arbetskraftskostnad: $5,000
  • Transportkostnad: $2,000

Total COGS = $10,000 + $5,000 + $2,000 = $17,000

Genom att förstå och övervaka COGS kan företag göra informerade beslut om prisstrategier, produktionsmetoder och kostnadskontrollåtgärder för att förbättra lönsamheten och konkurrenskraften.

För mer information, besök Wikipedia.