Konvergentti validiteetti

Yhdenmukaisuuden pätevyys

Yhdenmukaisuuden pätevyys on tutkimuksen luotettavuuden osa-alue, joka mittaa eri mittausmenetelmien tai -työkalujen tuottamien tulosten samankaltaisuutta. Tämä pätevyys on tärkeä varmistamaan, että mittaus on kohdistettu oikein ja antaa luotettavia tuloksia.

Esimerkiksi, jos tutkimuksessa käytetään sekä kyselylomaketta että haastatteluja, yhdenmukaisuuden pätevyys tarkoittaa sitä, että näiden kahden menetelmän tuottamat tulokset ovat samankaltaisia. Jos tulokset ovat yhdenmukaisia, voidaan päätellä, että mittaus on luotettava.

Yhdenmukaisuuden pätevyys voidaan arvioida esimerkiksi korrelaatiokertoimella, joka mittaa kahden muuttujan välistä suhdetta. Mitä lähempänä korrelaatiokerroin on arvoa 1, sitä suurempi yhdenmukaisuuden pätevyys on.

Esimerkki: Tutkimuksessa vertaillaan kahden eri mittausmenetelmän, esimerkiksi verenpaineen mittauksen käsivarsella ja ranteessa, antamia tuloksia. Jos näiden kahden menetelmän välillä on korkea korrelaatiokerroin, voidaan päätellä, että ne ovat yhdenmukaisia.

Lähteet: