Konvergent validitet

Konvergent validitet

Konvergent validitet är en viktig del av att bedöma validiteten hos en mätinstrument. Det hänvisar till graden av överensstämmelse mellan resultat från olika metoder som mäter samma koncept eller variabel. Med andra ord, om två olika mätmetoder ger liknande resultat, kan man säga att konvergent validitet är hög.

En vanlig metod för att testa konvergent validitet är att jämföra resultat från det mätinstrument som ska bedömas med resultat från ett annat etablerat mätinstrument som mäter samma sak. Om resultaten från de båda instrumenten korrelerar starkt med varandra, kan man dra slutsatsen att det mätinstrumentet har hög konvergent validitet.

Ett exempel på konvergent validitet är när man jämför resultat från två olika enkäter som mäter graden av stress hos individer. Om resultaten från de båda enkäterna visar liknande nivåer av stress hos deltagarna, kan man anta att båda enkäterna har hög konvergent validitet.

Exempel på konvergent validitet:

  • Stressnivå enligt Enkät A: 7
  • Stressnivå enligt Enkät B: 8

I det här fallet är resultaten från de båda enkäterna nära varandra, vilket tyder på att de har hög konvergent validitet.

Genom att testa konvergent validitet kan man öka förtroendet för ett mätinstrument och dess förmåga att mäta det avsedda konceptet eller variabeln på ett tillförlitligt sätt.

Källa: Wikipedia – Validitet