Statystyki

Statystyka

Statystyka jest nauką zajmującą się zbieraniem, analizą, interpretacją oraz prezentacją danych liczbowych. Jest używana w różnych dziedzinach, takich jak ekonomia, psychologia, socjologia czy medycyna.

Przykłady statystyki

Jednym z podstawowych pojęć w statystyce jest średnia arytmetyczna. Aby obliczyć średnią arytmetyczną zbioru liczb, należy zsumować wszystkie liczby i podzielić przez liczbę elementów w zbiorze. Na przykład, średnia arytmetyczna liczb 2, 4, 6 i 8 wynosi (2 + 4 + 6 + 8) / 4 = 5.

Kolejnym ważnym pojęciem jest odchylenie standardowe, które mierzy rozproszenie danych wokół średniej. Im większe odchylenie standardowe, tym większa zmienność danych. Na przykład, odchylenie standardowe dla zbioru liczb 1, 2, 3, 4 i 5 wynosi około 1.41.

Zastosowanie statystyki

Statystyka jest wykorzystywana do podejmowania decyzji opartych na danych, prognozowania przyszłych trendów, badania zjawisk społecznych i ekonomicznych oraz w wielu innych obszarach. Dzięki statystyce możliwe jest lepsze zrozumienie świata oraz podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji.

Link

Więcej informacji na temat statystyki znajdziesz na stronie Wikipedia.