Statistik

Statistik

Statistik är en gren inom matematiken som handlar om insamling, analys, tolkning och presentation av data. Det används för att beskriva och förklara olika fenomen genom att samla in och analysera information. Statistik är ett viktigt verktyg inom många olika områden, som ekonomi, vetenskap, hälsa och samhälle.

Det finns olika typer av statistik, som exempelvis deskriptiv statistik som används för att beskriva och sammanfatta data, och inferentiell statistik som används för att dra slutsatser och göra prognoser baserat på data.

Några vanliga statistiska begrepp inkluderar medelvärde, median, standardavvikelse och korrelation. Dessa begrepp används för att analysera och tolka data på ett systematiskt sätt.

Exempel på användning av statistik är att undersöka sambandet mellan rökning och lungcancer, att analysera ekonomiska trender och att förutsäga framtida händelser baserat på tidigare data.

Statistik är en viktig del av vetenskaplig forskning och beslutsfattande, och det används för att göra informerade beslut baserade på evidens och fakta.

Källa: Wikipedia – Statistik