Samplingsfördelning

Sampling distribution

En urvals distribution är en sannolikhetsfördelning för en statistisk variabel baserad på många möjliga provtagningar från samma population. Genom att analysera urvals distributionen kan vi dra slutsatser om populationen som helhet.

En vanlig typ av urvals distribution är normalfördelningen, där medelvärdet för många provtagningar från en population följer en normalfördelning. Ett exempel på detta är om vi tar en rad olika prov från en population och beräknar medelvärdet för varje prov, dessa medelvärden kommer att följa en normalfördelning.

En annan viktig aspekt av urvals distributionen är centralgränsvärdessatsen, som säger att oavsett formen på populationens fördelning, kommer medelvärdena för många prov att närma sig en normalfördelning.

Exempel på Sampling Distribution:

  • En forskare tar 100 slumpmässiga provtagningar av människor från en stad och beräknar deras genomsnittliga ålder. Dessa genomsnittliga åldrar utgör urvals distributionen för åldern i staden.
  • En fabrik tar 50 slumpmässiga prov av sina produkter och mäter deras vikt. Dessa viktprover bildar urvals distributionen för produkternas vikt.

Genom att förstå urvals distributionen kan forskare dra slutsatser om populationer och fatta informerade beslut baserade på provtagning.

För mer information, besök Wikipedia.