Μοντέλο τιμολόγησης κεφαλαιουχικών στοιχείων ενεργητικού

Μοντέλο Τιμολόγησης Κεφαλαιακών Περιουσιακών Στοιχείων

Το Μοντέλο Τιμολόγησης Κεφαλαιακών Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model – CAPM) είναι ένα μοντέλο που χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί η επιστροφή που απαιτείται από ένα κεφάλαιο, λαμβάνοντας υπόψη το ρίσκο που συνδέεται με την επένδυση σε αυτό το κεφάλαιο.

Το CAPM βασίζεται στην ιδέα ότι η επένδυση σε κεφάλαιο πρέπει να ανταμείβεται με την ελάχιστη επιστροφή που απαιτείται για να αναλογιστεί το ρίσκο. Το μοντέλο αυτό λαμβάνει υπόψη τη συσχέτιση μεταξύ της απόδοσης του κεφαλαίου και της συσχέτισης του με την αγορά συνολικά.

Παράδειγμα

Ένας επενδυτής που εξετάζει να επενδύσει σε μια μεμονωμένη μετοχή θα χρησιμοποιήσει το CAPM για να υπολογίσει την επιστροφή που απαιτείται από αυτήν την επένδυση, λαμβάνοντας υπόψη το ρίσκο της αγοράς συνολικά.

Σημαντικά σημεία

  • Βάση Δεδομένων: Το CAPM βασίζεται στην υπόθεση ότι οι επενδυτές λαμβάνουν αποφάσεις βάσει της διαθέσιμης πληροφορίας.
  • Ρίσκο: Το CAPM αναγνωρίζει ότι η αποδοτικότητα του κεφαλαίου είναι συσχετισμένη με το ρίσκο που αναλαμβάνει ο επενδυτής.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα του Wikipedia για το Μοντέλο Τιμολόγησης Κεφαλαιακών Περιουσιακών Στοιχείων.