Model wyceny aktywów kapitałowych

Model wyceny aktywów kapitałowych

Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM) jest modelem matematycznym, który służy do określenia oczekiwanej stopy zwrotu z aktywów finansowych. Model ten zakłada, że inwestorzy oczekują zwrotu z inwestycji związanego z ryzykiem, jakie niosą te aktywa.

Według CAPM, stopa zwrotu z aktywów kapitałowych może być obliczona na podstawie równania:

Ri = Rf + βi(Rm – Rf)

gdzie:

  • Ri – oczekiwana stopa zwrotu z aktywa i
  • Rf – stopa zwrotu z bezryzykownego aktywa
  • βi – współczynnik beta aktywa i, mierzący wrażliwość stopy zwrotu aktywa do rynku
  • Rm – oczekiwana stopa zwrotu z rynku kapitałowego

Na podstawie CAPM inwestorzy mogą ocenić, czy dana inwestycja jest adekwatnie wyceniona w porównaniu do ryzyka, jakie niesie. Model ten był rozwijany przez ekonomistów takich jak William Sharpe, John Lintner i Jan Mossin.

Ogólnie rzecz biorąc, CAPM pomaga inwestorom podejmować decyzje inwestycyjne na podstawie oceny ryzyka i oczekiwanego zwrotu z aktywów.

Więcej informacji na temat Modelu wyceny aktywów kapitałowych można znaleźć na Wikipedii.