Μήτρα ανάπτυξης προϊόντος-αγοράς

Πίνακας Ανάπτυξης Προϊόντος-Αγοράς

Ο Πίνακας Ανάπτυξης Προϊόντος-Αγοράς, γνωστός και ως Μάτριξ Άνσοφ, αναπτύχθηκε από τους Ανσοφ και Κολέρ στη δεκαετία του 1960. Αυτός ο πίνακας βοηθά τις εταιρείες να καθορίσουν τη στρατηγική τους ανάπτυξης με βάση τη σχέση μεταξύ του προϊόντος τους και της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται.

Ο πίνακας αυτός διαιρείται σε τέσσερα τεταρτημόρια:

  • Ανάπτυξη Αγοράς: Η εταιρεία επιδιώκει την ανάπτυξη του προϊόντος της σε μια ήδη υπάρχουσα αγορά.
  • Ανάπτυξη Προϊόντος: Η εταιρεία επιδιώκει την εισαγωγή νέου προϊόντος σε μια υπάρχουσα αγορά.
  • Σύγκριση Αγοράς: Η εταιρεία εξετάζει την επέκταση σε νέες αγορές με το ίδιο προϊόν.
  • Σύγκριση Προϊόντος: Η εταιρεία εξετάζει τη δημιουργία νέου προϊόντος για νέες αγορές.

Ένα παράδειγμα εφαρμογής του Πίνακα Ανάπτυξης Προϊόντος-Αγοράς είναι η Coca-Cola, η οποία συνεχώς επεκτείνει τη γκάμα των προϊόντων της σε νέες αγορές και καταναλωτές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο στη Wikipedia: Product-Market Growth Matrix.